Centrul de cercetare asupra proprietăților sistemelor mezoscopice (CCPSM)

Obiective

 1. Creşterea constantă a calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică;
 2. Creşterea relevanţei cercetării ştiinţifice pentru a răspunde solicitărilor beneficiarilor acesteia;
 3. Creşterea ponderii cercetării ştiinţifice în activitatea universitară;
 4. Stimularea potenţialului şi a capacităţii colectivului de cercetare prin racordarea acestuia la programe de cercetare pe plan naţional şi internaţional;
 5. Sprijinirea cercetării din fonduri proprii, din granturi câştigate prin competiţie şi din alte surse de finanţare (contracte de cercetare încheiate cu agenţi economici, cu alte instituţii şi organizaţii) urmărindu-se în permanenţă realizarea standardelor de calitate în cercetarea ştiinţifică;
 6. Valorificarea cercetării prin publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, comunicări prezentate la conferinţe ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate, organizarea de workshop-uri cu specialişti români din ţară şi străinătate pentru diseminarea rezultatelor cercetării;
 7. Atragerea şi implicarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în activitatea de cercetare.

Acțiuni

 • Dezvoltarea colaborării cu universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate;
 • Publicarea în reviste ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate;
 • Participarea la realizarea de proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţie;
 • Participarea la contracte de cercetare cu instituţii de profil şi unităţi economice;
 • Organizarea de conferinţe ştiinţifice cu participarea unor personalităţi ştiinţifice în domeniul fizicii din ţară şi străinătate;
 • Publicaţii în revista proprie a catedrei;
 • Creşterea ponderii activităţii de cercetare ştiinţifică în evaluarea academică.