Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Planuri de învățământ

 

PREZENTARE

Programul de studii Economia Firmei există în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din anul 2005, iar cursurile sunt organizate în sistem Bologna, cu o durată de 3 ani. Programul de studii face parte din domeniul Administrarea Afacerilor. Misiunea acestui program de licenţă constă în  formarea de specialiști cu o viziune largă şi un profil amplu de cunoștințe necesare pentru a activa eficient în domeniul economic.

Structura planului de învăţământ realizează o îmbinare a cunoştinţelor de bază, fundamentale, din domeniul economic (de exemplu: micro si macroeconomie, marketing, contabilitate, finanţe, mecanisme concurenţiale și preturi, management, etc.) cu cele specifice programului de studii Administrarea afacerilor ( de exemplu: managementul firmei, gestiunea financiară a întreprinderii, contabilitate financiara pentru afaceri, econometrie, administrarea afacerilor, managementul producției și serviciilor, fiscalitate, managementul calității, managementul resurselor umane, drept comercial și fiscal, relații financiar-monetare internaționale, etc.)

Acest program de licenţă oferă oportunităţi absolvenţilor de liceu cu bacalaureat care îşi doresc o carieră în domeniul economic, permiţându-le studenţilor să-şi dezvolte competenţele şi abilităţile specifice acestor cariere.

Astfel, absolvenţii acestei specializări îţi vor forma, pe parcursul studiilor, deprinderi care să le permită îndeplinirea responsabilităţilor posturilor ocupate şi îşi vor dezvolta abilităţile necesare analizei critice a activităţilor desfăşurate în cadrul entităţilor, soluţionării pertinente a problemelor şi elaborării deciziilor eficiente pentru activitatea acestora.

 

OBIECTIVE

Programul de studii Economia firmei urmăreşte transmiterea către studenţi a cunoştinţelor de specialitate în vederea realizării următoarelor obiective:

 • formarea unor specialişti cu pregătire multidisciplinară (economie, contabilitate, finanţe, management, marketing) care să faciliteze accesul acestora pe piaţa muncii din România şi Uniunea Europeană;
 • adaptarea ofertei educaţionale la realităţile economice actuale, în contextul evoluţiei mediului de afaceri românesc şi european, oferind pieţei specialişti care dispun de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi în domeniul administrării afacerilor;
 • dezvoltarea capacităţii de aplicare practică a cunoştinţelor teoretice dobândite;
 • stimularea mobilităţii internaţionale a studenţilor şi formarea capacităţii de adaptare la schimbările continue de pe piaţa muncii;
 • asigurarea pregătirii necesare trecerii la nivelul următor de formare, masterat;
 • asimilarea unui fond de cunoştinţe în domeniul administrării afacerilor comparabil cu cel al absolvenţilor licenţiaţi în aceeaşi specializare în universităţile din Uniunea Europeană.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂŢI PROFESIONALE

 • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor de bază din domeniul economic;
 • abilitatea de a aplica şi de a rezolva probleme concrete din domeniul economic;
 • analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru a rezolva probleme, a comunica şi a demonstra rezultatele propriei activităţi;
 • culegerea, prelucrarea şi analiza de date specifice activităţii firmei/ întreprinderii/organizaţiei;
 • elaborarea de lucrări de analiză statistică, economico-financiară, optimizare a activităţii economice din cadrul firmei/întreprinderii/organizaţiei;
 • capacitatea de sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile în cadrul firmei/întreprinderii;
 • identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultaţi Ghidul examenului de licenţă în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Absolvirea specializării Economia firmei oferă numeroase perspective de angajare iar competenţele dobândite în cadrul acestui program de studii califică absolvenţii ca potenţiali specialişti în domeniu, ei fiind pregătiţi:

 • să funcţioneze ca economişti în întreprinderi, societăţi comerciale, bancare, instituţii financiare şi ale administraţiei publice;
 • să desfăşoare activităţi de cercetare şi consiliere în domeniul economic, financiar şi fiscal;
 • să poată desfăşura activităţi didactice în învăţământul economic de toate gradele.

Printre ocupaţiile posibile se pot enumera:

 • economist,
 • manager financiar,
 • conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.),
 • analist financiar,
 • asistent analist,
 • expert bancar,
 • cercetător în domeniul financiar,
 • broker,
 • inspector asigurări,
 • analist investiții,
 • specialist în controlul riscului,
 • administrator de risc,
 • specialist sistem asigurări,
 • asistent de cercetare în finanțe-bănci,
 • manager de produs,
 • consilier/expert/inspector/referent/economist în management,
 • expert accesare fonduri structurale și de coeziune,
 • specialist resurse umane,
 • referent de specialitate în domeniul financiar-contabil,
 • administrator credite,
 • ofiţer bancar de credite,
 • auditor,
 • auditor intern în sectorul public,
 • analist preţ / costuri,
 • controlor de gestiune,
 • cenzor,
 • expert contabil,
 • lichidator,
 • specialist în marketing,
 • referent de specialitate în marketing,
 • agent de turism,
 • asistent comercial.