Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: FIZICĂ

Planul de învățământ (PDF, ~95KB)

MISIUNE

Misiunea specializării Fizică este didactică şi de cercetare ştiinţifică.

Misiunea didactică specifică constă în:

 • Pregătirea de profesori pentru ciclul gimnazial în domeniul fizică, în special pentru judeţele din Nord Vestul ţării, dat fiind necesarul de specialişti în domeniu, în special în mediul rural;
 • Punerea bazelor pregătirii de profesori pentru ciclul liceal pentru absolvenţii ce doresc să urmeze un masterat, doctorat în domenii conexe;
 • Formarea de specialişti în domeniul fizică care să poată lucra în laboratoare, unităţi de cercetare, instituţii, firme de stat sau private;
 • Calificarea eficientă a studenţilor în domeniul fizicii.

Misiunea ştiinţifică a specializării Fizică constă în:

 • Formarea de specialişti în domeniile de interfaţă dintre fizică, fizică tehnologică, inginerie;
 • Valorificarea potenţialului ştiinţific al membrilor catedrei, ce se realizează prin activitatea de cercetare ştiinţifică, prin publicarea de cărţi, monografii ştiinţifice în edituri recunoscute CNCSIS sau de prestigiu internaţional, articole ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau în celelalte categorii recunoscute CNCSIS;
 • Realizarea şi participarea la proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale, precum şi prin organizarea de manifestări ştiinţifice pe plan local sau cu participare naţională şi internaţională;
 • Valorificarea cercetării ştiinţifice studenţeşti prin activitatea cercurilor ştiinţifice de Fizică şi prin participarea studenţilor la manifestări ştiinţifice în cadrul universităţii pe plan naţional sau internaţional.

OBIECTIVE

Obiectivele generale şi specifice ale programului de studiu Fizică şi modul lor de realizare sunt cuprinse în Planul Operaţional al Departamentului.

Dintre aceste obiective menționăm:

 • Ridicarea continuă a performanţelor în ceea ce priveşte activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică prin folosirea de metode şi mijloace de învăţământ moderne, respectiv prin activitatea de publicare, organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice, realizarea şi participarea la proiectele de cercetare în scopul îndeplinirii misiunii didactice şi ştiinţifice a specializării.
 • Dezvoltarea unor strategii eficiente de atragere a absolvenţilor de liceu la specializarea Fizică şi prospectarea pieţei de muncă în vederea necesarului de specialişti în domeniu sau în domenii conexe.
 • Crearea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea unei activităţi didactice şi ştiinţifice eficiente.
 • Atragerea studenţilor în activităţile de cercetare ştiinţifică prin organizarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti, participări la sesiuni ştiinţifice studenţeşti, alegerea unor tematici de vârf în literatura de specialitate pentru lucrarea de licenţă.
 • Pregătirea viitorilor absolvenţi în scopul încadrării rapide pe piaţa forţei de muncă, un rol important revenind tutorilor de an.
 • Organizarea de consultaţii la toate disciplinele din planul de învăţământ, în scopul clarificării unor teme, al menţinerii studenţilor la specializare precum şi pentru încurajarea studenţilor merituoşi.
 • Diseminarea mai hotărâtă a activităţilor didactice şi ştiinţifice ale catedrei în rândul societăţii prin mijloace mass-media şi actualizarea site-ului catedrei.

COMPETENȚE ȘI ABILITĂŢI PROFESIONALE

 • Cunoașterea și înțelegerea conceptelor, teoriilor si metodelor de bază ale domeniului si ale ariei de specializare Fizica; utilizarea adecvată a lor în comunicarea profesională;
 • Utilizarea cunoștințelor de bază pentru explicarea si interpretarea unor tipuri variate de concepte, situații, procese, proiecte etc. asociate domeniului Fizică;
 • Aplicarea unor principii si metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situații bine definite, tipice domeniului Fizica, în condiții de asistență calificată;
 • Utilizarea adecvată de criterii si metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii în Fizică.
 • Utilizarea de pachete software pentru analiza şi prelucrarea de date, rezolvarea problemelor de fizică în condiţii impuse, folosind metode numerice şi statistice;
 • Expertiză în domeniul energiei neconvenţionale;
 • Aprecierea modului de integrare - utilizare a sistemelor de conversie fotovoltaică, calorică şi de generare a energiei;
 • Participarea în colective interdisciplinare privind producerea şi stocarea energiilor regenerabile;
 • Participarea în colective care gestionează elemente de ecologie şi dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Absolvenţii specializării Fizică vor avea posibilitatea de a-şi continua studiile în cadrul Universităţii noastre prin studii de Masterat şi Doctorat.

Fizicienii Facultăţii de Ştiinţe ai CUNBM colaborează la programe de cercetare cu alte facultăţi şi institute de cercetare din ţară oferind studenţilor posibilitatea efectuării de stagii de practică de specialitate, sau de cercetare.

Centrul Universitar Nord din Baia Mare are convenţii de colaborare în cadrul programelor ERASMUS/SOCRATES cu 24 de universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din străinătate din ţări ca Austria, Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Olanda, Ungaria şi altele. Conform acestor programe există posibilitatea ca studenţii să obţină burse de studiu în universităţile din străinătate, conform sistemului de credite transferabile.

Menţionăm că unii dintre absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe şi-au continuat pregătirea prin programe de doctorat internaţionale în domeniul Fizicii, fiind ulterior angajaţi în institute de cercetare de mare prestigiu precum: Institutul Unificat de Cercetări Nucleare Dubna (Moscova), Institutul de Fizică Aplicată al Universităţii Tehnice Clausthal (Germania), Universitatea Eotvos Lorand (Budapesta), Laboratoarele Philips din Eindhoven (Olanda).

De asemenea, absolvenţii acestei specializări se pot încadra atât în domeniul public cât şi în sectorul privat ca: profesori în învăţământul preuniversitar, fizician specialist în tehnici de laborator, în utilizarea şi menținerea aparaturii standard de laborator pe diverse domenii conexe.