Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Planuri de învățământ

 

PREZENTARE GENERALĂ

Programul de studii Informatică Economică s-a conturat ca un profil după modelul programelor de tip Management of Information Systems din universitățile americane și britanice.

Prin comparație cu celelalte programe de studii din domeniile Economie și Informatică, acest program de studii are o serie de atuuri:

 • Locuri de muncă pentru o gamă largă de posturi;
 • Deși relativ dificilă, este o specializare provocatoare, fără prea multă teorie, ci orientată cu precădere pe proiecte și aplicaţii;
 • Valorifică lucruri practice din domeniul afacerilor (marketing, finanțe, contabilitate, management) și IT (analiză/proiectare, baze de date, programare, rețele, Web etc.);
 • Oferta generoasă de mobilități ERASMUS în universități din Uniunea Europeană.

Curricula specializării Informatica economica a fost elaborată în conformitate cu recomandările ACM (Association for Computing Machinery) / AIS (Association for Information Systems), dar și cu cadrul general de implementare a "Procesului Bologna" în Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, de organizare a învățământului superior pe trei cicluri de studii.

 

OBIECTIVE

Obiectivele programului de studiu: obţinerea cunoştinţelor economice şi informatice care să permită absolventului realizarea activităţilor din domeniul informaticii economice.

Programul de licență în Informatică Economică se adresează studenților care doresc să îmbine pregătirea economică de bază cu o solidă pregătire informatică. Absolvenții noştri dobândesc competențe şi abilități legate de conceperea, proiectarea, dezvoltarea şi implementarea soluțiilor software necesare în companii, dezvoltarea afacerilor virtuale pe Internet, modelarea şi administrarea bazelor de date, gestionarea şi configurarea sistemelor IT din companii etc.

Caracteristica principala a absolvenților de Informatică Economică este adaptabilitatea, în sensul că ei sunt obişnuiți să primească şi să execute sarcini dificile şi variate, adaptându-se rapid la specificul pragmatic al activităților desfăşurate. Absolvenții noştri pot ocupa orice poziție dintr-o companie care necesită studii economice, dar în acelaşi timp, excelează în companiile de software în poziții precum analist business sau arhitect software, care, pe lângă cunoștințele tehnice informatice, necesită o foarte profundă înțelegere a fenomenului economic.

În cadrul programelor analitice ale disciplinelor noastre abordăm o serie de tehnologii precum C/C++, Java, .NET Framework, SQL, PHP, XML etc. Un accent puternic este pus pe aspecte de inginerie software şi managementul ciclului de viață al produselor software. De asemenea, se studiază aspecte de bază în IT precum sistemele de operare şi rețelele de calculatoare. Materialele didactice sunt realizate pe baza colaborărilor din parteneriatele academice cu companii de nivel mondial precum Microsoft, Oracle sau IBM sau colaboratori locali precum EBS Romania sau MSG Systems.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂŢI PROFESIONALE

Competenţele generale sunt:

 • dobândirea şi formarea cunoştinţelor în domeniul economic şi cel al afacerilor;
 • formarea cunoştinţelor de specialitate specifice domeniului informaticii economice;
 • dezvoltarea unui nivel superior al înţelegerii semanticii domeniului sistemelor informatice economice;
 • cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul sistemelor informatice economice;
 • dezvoltarea gândirii creative în domeniul managementului resurselor afacerii folosind tehnologiile informaţionale moderne;
 • extinderea la nivel superior a capacităţii de concepere şi raţionare;
 • crearea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul sistemelor informatice economice.

Principalele competenţe funcţionale sunt:

 • dezvoltarea capacităţii de abordare interdisciplinară a problemelor din domeniul sistemelor informatice economice;
 • extinderea capacităţii de concepere, proiectare şi dezvoltare de aplicaţii informatice pentru mediul economic;
 • extinderea capacităţii de dezvoltare în diverse domenii ale informaticii economice;
 • baze de date, depozite de date: OLAP, OLTP, data mining;
 • abordarea relaţională sau obiectuală;
 • dezvoltarea unor metode şi procedee algoritmice şi euristice;
 • dezvoltarea abilităţilor de analiză critică a organizării şi desfăşurării activităţii în cadrul echipei de proiectare/dezvoltare a aplicaţiilor informatice economice pentru administrarea afacerilor;
 • formarea şi demonstrarea unor abilităţi de conceptualizare a activităţii specifice domeniului economic.

Principalele competenţe de specialitate sunt:

 • formarea unor abilităţi referitoare la analiza, conceperea, proiectarea şi dezvoltarea unor sisteme informatice economice;
 • crearea abilităţilor de familiarizare cu tehnologiile informaţionale moderne;
 • formarea unor deprinderi de modelare, simulare şi algoritmizare a problemelor economice;
 • crearea abilităţilor de comparare şi de mixare a tehnologiilor clasice cu cele obiectuale în dezvoltarea produselor de informatică economică;
 • crearea abilităţilor de abordare critică a paralelei între domenii clasice cum ar fi inteligenţa artificială, de bază şi aplicativă, cu cea distribuită creând astfel posibilitatea unei abordări optimale (SOA – Service Oriented Application, SOD – Software On Demand, AOD – Application On Demand).

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent de Informatică Economică le dobândeşte se numără:

 • crearea unor abilităţi de documentare şi analiză referitoare la noile cercetări în domeniu;
 • crearea abilităţilor de evaluare pe baza unor metrici specifice;
 • crearea deprinderilor de analiză şi generare de alternative bazate pe metode algoritmice şi euristice;
 • demonstrarea corectitudinii şi completitudinii soluţiilor abordate;
 • crearea abilităţii de formare a noilor metode de cercetare în domeniul informaticii economice;
 • crearea abilităţii de cercetare, inovare şi dezvoltare din domeniul informaticii economice;
 • capacitatea de analiză sistemică a problemelor complexe şi a legăturilor dintre acestea;
 • crearea unor abilităţi de concepere a aplicaţiilor specifice din domeniul informaticii economice;
 • dezvoltarea abilităţilor de management în domeniul sistemelor informatice economice.

Deprinderile (aptitudinile) profesionale pe care absolventul specializării Informatică Economică le dobândeşte în urma finalizării programului sunt:

 • Utilizarea conceptelor., teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a fenomenelor si proceselor economice.
 • Utilizarea eficienta a resurselor sistemelor calcul, de operare si ale Internetului.
 • Utilizarea adecvata a produselor software de birotica pentru soluționarea de probleme specifice.
 • Dezvoltarea de componente pentru produse software, folosind structuri de date, algoritmi, tehnici si limbaje de programare evoluate.
 • Dezvoltarea de aplicații informatice care utilizează baze de date, resurse multimedia și tehnologii client-server / servicii Web.
 • Actualizarea sistemelor informaționale / sistemelor informatice si aplicațiilor ERP.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultaţi Ghidul examenului de licenţă în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Planul de învăţământ permite absolvenţilor acestui program de studii să se încadreze în următoarele traiectorii profesionale:

 • analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale în domeniul economic şi de afaceri;
 • consultanţă în conceperea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice destinate mediului economic;
 • concepţia şi managementul sistemelor informatice de întreprindere;
 • utilizarea unor instrumente moderne pentru proiectarea aplicaţiilor economice;
 • dezvoltarea şi managementul bazelor şi depozitelor de date;
 • administrarea bazelor de date sau proiectarea sistemelor distribuite;
 • conceperea, proiectarea şi implementarea sistemelor destinate afacerilor electronice;
 • analiza în domeniul proiectelor informatice; consultanţă în securitatea sistemelor IT&C;
 • desfăşurarea activităţilor caracteristice unui economist dar cu abilităţi specifice în IT&C;
 • expert de asigurare a calității (testing) în firme software;
 • capacitatea de business analist;
 • analist şi consultant software;
 • programator, software engineer, architect de sistem sau produs software;
 • manager de proiect in domeniul IT;
 • dezvoltator aplicații Web, designer Web;
 • expert baze de date şi Business Intelligence;
 • expert suport software şi suport IT.