Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

Planuri de învățământ

 

MISIUNE

Programul de studii Management are o misiune didactică – de pregătire a viitorilor economişti la un înalt nivel de competenţă în domeniu, comparativ cu standardele internaţionale – precum şi o misiune ştiinţifică, de cercetare fundamentală şi aplicativă; armonizarea şi corelarea activităţii didactice cu cea de cercetare ştiinţifică constituie factorul esenţial pentru a crea un sistem universitar eficient, bazat pe competiţie, ca factor de progres.

Acest program de studii:

 • Contribuie la acumularea de competenţe în domenii diverse ale managementului;
 • Oferă o abordare teoretică şi aplicativă a principalelor componente ale unui Management performant;
 • Este dezvoltat în conformitate cu cerinţele spaţiului european;
 • Creează posibilităţi variate de dezvoltare a carierei în zone de conducere a firmelor, dar şi în cele de execuţie.

Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, acest program de studiu oferă studenţilor familiarizarea cu cele mai noi şi avansate aspecte ale cunoaşterii în domeniul managementului, sub aspect teoretic şi practic, precum şi oportunitatea dobândirii unor abilităţi şi competenţe esenţiale.

Managementul aduce succesul sau eşecul. Realizarea cu succes oricărei activităţi, necesită o abordare metodică, riguroasă, prin cele patru componente ale managementului: planificare, organizare, conducere şi control (reglarea sistemului pe parcursul obținerii rezultatelor). Pe lângă această abordare riguroasă, managementul trebuie să aducă o viziune de ansamblu, integratoare, la nivelul întregii organizaţii, care să pună în valoare cunoştinţele, instrumentele specifice ştiinţei moderne, resursele materiale şi cele umane.

Planul de învăţământ şi programele analitice sunt astfel gândite încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor profesională după terminarea studiilor şi să permită continuarea studiilor la nivel de masterat, atât pe domeniul de specializare, cât şi în alte domenii conexe.

OBIECTIVE

Obiectivul general al programului de studii Management se concentrează pe necesitatea de a răspunde nevoilor specifice ale pieţei forţei de muncă înalt calificate, în condiţiile compatibilizării sistemului românesc de învăţământ cu cel european şi ale dobândirii, de către absolvenţi, a unor competenţe profesionale şi transversale conforme cu prevederile Cadrului naţional al calificărilor în învăţământul superior.

Obiectivele specifice ale programului de studii Management:

- pregătirea absolvenţilor pentru a putea organiza şi conduce compartimente ale organizaţiilor economice şi/sau sociale, procese şi/sau sisteme de management, afaceri, în conformitate cu prevederile din „Clasificarea ocupaţiilor din România” (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 08/08/2011).

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂŢI PROFESIONALE

 • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT;
 • Elaborarea şi implementarea de strategii politici ale organizaţiei;
 • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi) ;
 • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control evaluare;
 • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultaţi Ghidul examenului de licenţă în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Programul de studii de licență în Management promovează la nivel de excelență dezvoltarea unor competențe manageriale bazate pe cunoaștere inovatoare, învățare permanentă și interculturalitate. Formează specialiști cu pregătire superioară în domeniul managementului, cu abilități și deprinderi la nivelul performanțelor internaționale și în concordanță cu solicitările de pe piața europeană a muncii.

Absolvenţii specializării de management vor fi pregătiţi în egală măsură să ocupe funcţii economice, inclusiv de conducere în diverse ramuri de activitate: producţie, comerţ, servicii.

Printre ocupaţiile posibile se pot enumera:

 • Consilier;
 • Expert;
 • Referent;
 • Inspector;
 • Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune;
 • Manager aprovizionare;
 • Manager bancar;
 • Asistent manager;
 • Referent economist în management;
 • Manager întreprindere socială.

De asemenea, absolvenții pot desfășura activități didactice în instituțiile de învățământ superior, activități de cercetare științifică, consiliere și consultanță economică.