Nivel: LICENȚĂ
Forma: frecvență redusă (FR)
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

Planuri de învățământ

 

PREZENTARE

Învăţământul FR (frecvență redusă) are drept principale caracteristici, utilizarea tehnologiilor informaţionale, ca suport de informare, cunoaştere şi comunicare, munca individuală a studenţilor, activitatea de îndrumare şi coordonare din partea cadrelor didactice – tutori de disciplină, activităţi directe cu cadrele didactice – lucrări practice, proiecte, seminarii, (identice cu programele de la învățământul de zi, completate cu cele de la învățământ la distanță).

Se utilizează o gamă largă de tehnologii de învăţământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, tehnologii de învăţare prin intermediul calculatorului şi a internetului, activităţi directe cadru didactic-student, teme de casă, executarea unor portofolii semestrial și nu în ultimul rând, folosirea ghidurilor-tehnologie, specifice cursurilor la forma frecvență redusă, pe  structură, module și unități de învățare, specifice fiecărei discipline din Planul de învățământ.

Învăţământul cu frecvenţă redusă (FR), este o formă a cărei necesitate, utilitate şi posibilitate de realizare, derivă din dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor educaţionale şi ale cerinţelor pe piaţa forţei de muncă, fiind un proces educaţional universitar modern şi flexibil.

Seminariile se desfășoară pe parcursul fiecărui semestru, conform unui orar, prin întâlnirile dintre student-cadru didactic, la finalul fiecărei săptămâni, în general, vineri și sâmbătă. Cursurile sunt susținute prin punerea la dispoziția studenților, a suporturilor de curs, ghiduri de tehnologie pe structuri, module, unități de învățare, prin teme de casă și suport bibliografic, pentru a le rezolva și studia temeinic pe parcursul semestrului.

Există un Regulament propriu privind organizarea și desfășurarea studiilor la forma de învățământ universitar cu frecvență redusă, extras din Regulamentul privind organizarea Departamentului Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (DECIDFR) din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și cu respectarea sa de către OECFR (Oficiul pentru Educație Continuă și Frecvență Redusă) din cadrul Centrului Universitar de Nord Baia Mare, a Departamentului de Științe Economice și Fizică.

La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, finanţarea se realizează prin taxe de şcolarizare.
Durata ciclului de licenţă este de trei ani (180 credite). Fiecare semestru de studiu are, în medie, 30 credite. Un an de studiu are 60 credite. Anul universitar pentru studiile de licenţă cu frecvență redusă, este structurat pe 2 semestre de câte 14 săptămâni.
La sfârşitul fiecărui semestru, se organizează o sesiune de evaluare, cu durata de 3 săptămâni. La sfârşitul anului universitar se organizează o sesiune de restanţe. Numărul şi planificarea acestora nu pot fi modificate pe parcursul anului.

Structura anului universitar, va cuprinde perioadele de pregătire şi evaluare destinate FR. Structura anului universitar este propusă de responsabilii structurilor academice, aprobată de către Senat şi se face publică înainte de începerea anului.

Admiterea la studiile universitare de licenţă se realizează, pe o metodologie proprie, avizată de Consiliul Facultăţii de Științe şi aprobată anual  de Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Studiile efectuate în sistemul de învăţământ universitar cu forma FR, se încheie cu examen de licenţă, după aceleaşi criterii ca la învăţământul de la zi. După promovarea examenului de licenţă, absolventul primeşte "Diploma de Licenţă", funcţie de specializarea urmată. Media minimă la examenul de licenţă este 6 (şase). Absolventul de la învăţământul universitar forma FR care nu promovează examenul de licenţă, primeşte un "Certificat de Absolvire" care atestă efectuarea studiilor universitare fără licenţă şi putând repeta acest examen, în condiţiile prevăzute de lege.

 

OBIECTIVE

Obiectivele relevante ale acestei forme de studiu la nivel universitar sunt:

 • se adresează în special persoanelor, care nu se pot încadra în orarul de învățământ al cursurilor de zi;
 • oferă studenților, posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare, într-un program comasat, în cadrul instituției de învățământ organizatoare;
 • asigură comunicarea informațiilor educaționale, prin medii suport multiple, specifice și învățământului la distanță: întâlniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților aplicative, obligatorii, prevăzute în planurile de învățământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate);
 • promovarea ofertei educaţionale a Departamentului DECIDFR, din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, Centrul Universitar Baia Mare, prin materiale publicitare, website, organizarea de întâlniri periodice cu absolvenţii claselor terminale din colegii, licee, grupuri şcolare, în scopul creşterii numărului de studenţi înscrişi la această formă de învăţământ.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂŢI PROFESIONALE

Sunt date de studierea disciplinelor, fundamentale, obligatorii: Bazele managementului, Economie, Management strategic, Proiecte economice, Simulări manageriale și altele, specifice  Domeniului de studiu "Management".
În data 15 ianuarie 2013, a fost aprobată de către B.C.A., "Procedura pentru transferul către DECIDFR UT Cluj-Napoca a informațiilor legate de programele de formare, care se finalizează prin acordarea de Certificate de atestare a competențelor profesionale".

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultaţi Ghidul examenului de licenţă în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Specializarea Management pregăteşte studenţii pentru asumarea funcţiilor:

 • manager general economist;
 • manager resurse umane;
 • analist post;
 • administrator salarii;
 • evaluator resurse umane;
 • specialist în recrutare şi selecţie;
 • manager financiar-contabil;
 • manager comercial (în aprovizionare, desfacere, marketing);
 • manager producție;
 • manager cercetare;
 • învățământ economic managerial.