Nivel: LICENȚĂ
Forma: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

PREZENTARE

Programul de studii Management are o misiune didactică – de pregătire a viitorilor economiști la un înalt nivel de competență în domeniu, comparativ cu standardele internaționale – precum și o misiune științifică, de cercetare fundamentală și aplicativă; armonizarea și corelarea activității didactice cu cea de cercetare științifică constituie factorul esențial pentru a crea un sistem universitar eficient, bazat pe competiție, ca factor de progres.

Pe lângă pregătirea de bază inerentă profesiei de economist, acest program de studiu oferă studenților familiarizarea cu cele mai noi şi avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul managementului, sub aspect teoretic și practic, precum și oportunitatea dobândirii unor abilități și competențe esențiale.

Acest program de studii:

 • Contribuie la acumularea de competențe în domenii diverse ale managementului;
 • Oferă o abordare teoretică și aplicativă a principalelor componente ale unui Management performant;
 • Este dezvoltat în conformitate cu cerințele spațiului european;
 • Creează posibilități variate de dezvoltare a carierei în zone de conducere a firmelor, dar și în cele de execuție.

Managementul aduce succesul sau eșecul. Realizarea cu succes oricărei activități, necesită o abordare metodică, riguroasă, prin cele patru componente ale managementului: planificare, organizare, conducere și control (reglarea sistemului pe parcursul obținerii rezultatelor). Pe lângă această abordare riguroasă, managementul trebuie să aducă o viziune de ansamblu, integratoare, la nivelul întregii organizații, care să pună în valoare cunoștințele, instrumentele specifice științei moderne, resursele materiale și cele umane.

Planul de învățământ şi programele analitice sunt astfel gândite încât să dezvolte studenților un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor profesională după terminarea studiilor și să permită continuarea studiilor la nivel de masterat, atât pe domeniul de specializare, cât și în alte domenii conexe.

OBIECTIVE

Obiectivul general al programului de studii Management se concentrează pe necesitatea de a răspunde nevoilor specifice ale pieței forței de muncă înalt calificate, în condițiile compatibilizării sistemului românesc de învățământ cu cel european și ale dobândirii, de către absolvenți, a unor competențe profesionale și transversale conforme cu prevederile Cadrului național al calificărilor în învățământul superior.

Obiectivele specifice ale programului de studii Management:

- pregătirea absolvenților pentru a putea organiza și conduce compartimente ale organizațiilor economice și sociale, procese sau sisteme de management, afaceri, în conformitate cu prevederile din „Clasificarea ocupațiilor din România” (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 08/08/2011).

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PROFESIONALE

 • Identificarea, analiza și gestionarea elementelor care definesc mediul intern și extern al organizației prin diagnosticare și analiză SWOT;
 • Elaborarea și implementarea de strategii politici ale organizației;
 • Elaborarea și implementarea sistemului managerial și a subsistemelor sale (alocare și realocare de resurse și activități) ;
 • Identificarea, selectarea și utilizarea modalităților de previzionare, organizare, coordonare, antrenare și control evaluare;
 • Fundamentarea, adoptarea și implementarea deciziilor pentru organizații de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);
 • Utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în aplicarea metodelor, tehnicilor și procedurilor manageriale.

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultați Ghidul examenului de licență în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Programul de studii de licență în Management promovează la nivel de excelență dezvoltarea unor competențe manageriale bazate pe cunoaștere inovatoare, învățare permanentă și interculturalitate. Formează specialiști cu pregătire superioară în domeniul managementului, cu abilități și deprinderi la nivelul performanțelor internaționale și în concordanță cu solicitările de pe piața europeană a muncii.

Absolvenții specializării de management vor fi pregătiți în egală măsură să ocupe funcții economice, inclusiv de conducere în diverse ramuri de activitate: producție, comerț, servicii.

Printre ocupațiile posibile se pot enumera:

 • Consilier;
 • Expert;
 • Referent;
 • Inspector;
 • Expert accesare fonduri structurale și de coeziune;
 • Manager aprovizionare;
 • Manager bancar;
 • Asistent manager;
 • Referent economist în management;
 • Manager întreprindere socială.

De asemenea, absolvenții pot desfășura activități didactice în instituțiile de învățământ superior, activități de cercetare științifică, consiliere și consultanță economică.