Nivel: LICENȚĂ
Forma: frecvență redusă (FR)
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: MANAGEMENT

PREZENTARE

Învățământul FR (frecvență redusă) are drept principale caracteristici, utilizarea tehnologiilor informaționale, ca suport de informare, cunoaștere și comunicare, munca individuală a studenților, activitatea de îndrumare și coordonare din partea cadrelor didactice – tutori de disciplină, activități directe cu cadrele didactice – lucrări practice, proiecte, seminarii, (identice cu programele de la învățământul de zi, completate cu cele de la învățământ la distanță).

Învățământul cu frecvență redusă (FR), este o formă a cărei necesitate, utilitate și posibilitate de realizare derivă din dezvoltările recente din domeniul tehnologiilor educaționale și din cerințele pieței forței de muncă, fiind un proces educațional universitar modern și flexibil.

Admiterea la studiile universitare de licență se realizează pe baza unei metodologii proprii avizată de Consiliul Facultății de Științe și aprobată de Senatul Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Se utilizează o gamă largă de tehnologii de învățământ: materiale de studiu tipărite, tehnici audio și video interactive, tehnologii de învățare prin intermediul calculatorului și a internetului, activități directe cadru didactic-student, teme de casă, executarea unor portofolii semestrial și nu în ultimul rând, folosirea ghidurilor-tehnologie, specifice cursurilor la forma frecvență redusă, pe  structură, module și unități de învățare, specifice fiecărei discipline din Planul de învățământ.

Seminariile se desfășoară pe parcursul fiecărui semestru, conform unui orar, prin întâlnirile dintre student-cadru didactic, la finalul fiecărei săptămâni, în general, vineri și sâmbătă. Cursurile sunt susținute prin punerea la dispoziția studenților, a suporturilor de curs, ghiduri de tehnologie pe structuri, module, unități de învățare, prin teme de casă și suport bibliografic, pentru a le rezolva și studia temeinic pe parcursul semestrului.

Există un Regulament propriu privind organizarea și desfășurarea studiilor la forma de învățământ universitar cu frecvență redusă, extras din Regulamentul privind organizarea Departamentului Educație Continuă, Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă (DECIDFR) din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca și cu respectarea sa de către OECFR (Oficiul pentru Educație Continuă și Frecvență Redusă) din cadrul Centrului Universitar de Nord Baia Mare, a Departamentului de Științe Economice și Fizică.

La forma de învățământ cu frecvență redusă finanțarea se realizează prin taxe de școlarizare.

Durata ciclului de licență este de trei ani (180 credite). Fiecare semestru de studiu are, în medie, 30 credite. Un an de studiu are 60 credite. Anul universitar pentru studiile de licență cu frecvență redusă, este structurat pe 2 semestre de câte 14 săptămâni. La sfârșitul fiecărui semestru, se organizează o sesiune de evaluare, cu durata de 3 săptămâni. La sfârșitul anului universitar se organizează o sesiune de restanțe. Numărul și planificarea acestora nu pot fi modificate pe parcursul anului.

Structura anului universitar, va cuprinde perioadele de pregătire și evaluare destinate FR. Structura anului universitar este propusă de responsabilii structurilor academice, aprobată de către Senat și se face publică înainte de începerea anului.

Studiile efectuate în sistemul de învățământ universitar cu forma FR, se încheie cu examen de licență, după aceleași criterii ca la învățământul de la zi. După promovarea examenului de licență, absolventul primește "Diploma de Licență". Media minimă la examenul de licență este 6 (șase). Absolventul de la învățământul universitar forma FR care nu promovează examenul de licență, primește un "Certificat de Absolvire" care atestă efectuarea studiilor universitare fără licență și putând repeta acest examen, în condițiile prevăzute de lege.

 

OBIECTIVE

Obiectivele relevante ale acestei forme de studiu la nivel universitar sunt:

 • se adresează în special persoanelor, care nu se pot încadra în orarul de învățământ al cursurilor de zi;
 • oferă studenților, posibilitatea de a-și administra propriul proces de învățare, într-un program comasat, în cadrul instituției de învățământ organizatoare;
 • asigură comunicarea informațiilor educaționale, prin medii suport multiple, specifice și învățământului la distanță: întâlniri periodice cu studenții pentru desfășurarea activităților aplicative, obligatorii, prevăzute în planurile de învățământ (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate);
 • promovarea ofertei educaționale a Departamentului DECIDFR, din cadrul Universității Tehnice din Cluj Napoca, Centrul Universitar Baia Mare, prin materiale publicitare, website, organizarea de întâlniri periodice cu absolvenții claselor terminale din colegii, licee, grupuri școlare, în scopul creșterii numărului de studenți înscriși la această formă de învățământ.

 

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI PROFESIONALE

Sunt date de studierea disciplinelor, fundamentale, obligatorii: Bazele managementului, Economie, Management strategic, Proiecte economice, Simulări manageriale și altele, specifice  Domeniului de studiu "Management".
În data 15 ianuarie 2013, a fost aprobată de către B.C.A., "Procedura pentru transferul către DECIDFR Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a informațiilor legate de programele de formare, care se finalizează prin acordarea de Certificate de atestare a competențelor profesionale".

 

EXAMENUL DE FINALIZARE

Consultați Ghidul examenului de licență în meniul STUDENŢI, în pagina REGULAMENTE DEPARTAMENT

 

PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ

Specializarea Management pregătește studenții pentru asumarea funcțiilor:

 • manager general economist;
 • manager resurse umane;
 • analist post;
 • administrator salarii;
 • evaluator resurse umane;
 • specialist în recrutare și selecție;
 • manager financiar-contabil;
 • manager comercial (în aprovizionare, desfacere, marketing);
 • manager producție;
 • manager cercetare;
 • învățământ economic managerial.